- ZPĚT-SOUHLAS

se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Tímto uděluji společnosti provozující pension EFEKT No.2 , sídlem Slovanská 213/19, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14499 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 

Tento souhlas je udělován pro zpracování těchto kategorií osobních údajů:

jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon, popřípadě věk dětí.

(dále jen „Osobní údaje“).

 

Účel zpracování Osobních údajů:

Uvedené Osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem komunikace se subjektem Osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“). E-mailová adresa bude nadto zpracovávána za účelem zasílání obchodních sdělení Subjektu údajů.

 

Doba zpracování Osobních údajů:

 
Uvedené Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 5-ti (pěti) let (dále jen „Doba zpracování“). Po uplynutí Doby zpracování budou osobní údaje vymazány. Osobní údaje budou rovněž vymazány v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů:

 

Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to zasláním dokumentu  „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Dokument není pro uvedené účely potřeba jakkoli podepisovat; je však nutné ho odeslat z e-mailové adresy Subjektu údajů poskytnuté Společnosti ke zpracování, a to na e-mail Společnosti info@pensionefekt.cz.

 

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním a zákonnost zpracování Osobních údajů pro jiný než výše uvedený účel a z jiného právního důvodu, než je zpracování na základě tohoto souhlasu.

 

***

Subjekt údajů prohlašuje, že se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti a že si je vědom/a svých práv souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.